تاریک Dark

سریال تاریک Dark . مفقود شدن ناگهانی دو کودک باعث آشفتگی شهر میشود و در همین حین روابط میان 4 خانواده آشکار میشود...

نظرات و نقدها 0